Obchodní podmínky

Objednáním ubytování souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

Na webovém rozhraní zajišťujeme zprostředkování ubytování poskytovatele (majitele apartmánů). Prostřednictvím webového rozhraní nabízíme ubytování a zveřejňujeme informace o ubytování. 

Objednávka - rezervace ubytování

Na webovém rozhraní je uveden seznam apartmánů včetně uvedení oblasti, kde se nachází, možnosti ubytování, kapacity osob a ceny ubytování. Poptávku ubytování můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), e-mailem, případně i telefonicky. 
Na základě poptávky ověříme u poskytovatele dostupnost, pracujeme v on-line rezervačním systému, obsazenost jsme schopni ověřit bezprostředně. Na vámi uvedenou e-mailovou následně zašleme detailní nabídku ubytování.

Jak si můžete ubytování závazně objednat?

V případě, že s nabídkou i těmito obchodními podmínkami souhlasíte, můžete nabídku přijmout. Pro potvrzení rezervace budeme potřebovat údaje o hostech, jména, data narození a jednu kontaktní adresu. Prosíme klienty o jejich zaslání bez zbytečného odkladu.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Všechny námi potvrzené objednávky jsou závazné. Na základě dohody s námi je však možné objednávku změnit, pokud je změna reálná z důvodu dostupnosti jiného apartmánu a termínu. Krátce před zahájením pobytu takové změny zpravidla neumožňujeme. Zrušení objednávky se řídí storno podmínkami, viz. níže.

Stornopoplatky za zrušení objednávky

Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně, e-mailem nebo klasickou doporučenou poštou. Rozhodující pro určení doby je příchozí termín e-mailu nebo termín doručení pošty zprostředkovateli. Stornopoplatky se určují z celkové ceny pobytu. Storno Vašeho pobytu si můžete pojistit v rámci cestovního pojištění. V případě nemoci, pracovních důvodů a dalších důvodů uvedených v pojistné smlouvě za vás storno uhradí pojišťovna.

  • zrušení rezervace po objednání: 30% z ceny pobytu
  • 30-15 dní před termínem pobytu: 60% z ceny pobytu
  • 14 dní až den nástupu: 100% z celkové ceny pobytu
Platební podmínky

Jakým způsobem je hrazena cena za ubytování? 
Platba je převodem na účet majitele apartmánů v Euro. Bezprostředně po potvrzení rezervace se platí záloha 100 Euro. Přijetí platby potvrdíme. V případě, že zákazník neuhradí zálohu a nebude reagovat na urgence, může být termín nabídnut k prodeji dalším klientům. Doplatek za ubytování je na místě v hotovosti nebo převodem na účet před příjezdem, dle individuální domluvy. Na místě dostanou klienti fakturu a potvrzení o přihlášení k pobytu, uhradí turistický poplatek. 
Majitel apartmánů: pan LOVRE VLADISLAVIC, Put Mora 20, Mirca - 21400 Supetar, ostrov Brač, Chorvatsko

Obsazení apartmánu

Bytové jednotky smějí být obsazeny nejvýše počtem osob uvedeným na webovém rozhraní, ledaže je provedeno písemné schválení pro dodatečné osoby. I děti platí za osobu. Přespočetné osoby může majitel apartmánů při příjezdu odmítnout. Jakékoli škody nebo nevýhody vznikající odmítnutím musí bez výjimky nést zákazník. Potvrdíme-li písemně obsazení více osobami, než je uvedeno v na webu, musí se zpravidla počítat s tím, že nebude k dispozici žádné dodatečné lůžko ani odpovídající vybavení bytu.

Příjezd a odjezd

Zpravidla můžete převzít apartmán v den příjezdu od 16.00 do 24.00 hodin. Zpravidla musíte apartmán opustit v den odjezdu v 10.00 hodin. Individuální domluva je možná, dle aktuální situace a v návaznosti na příjezdy a odjezdy dalších klientů. 

No-show

No-show existuje, pokud se zákazník nevydá na cestu k dohodnutému okamžiku. V takovém případě ztrácí jakýkoli nárok na službu nebo na vrácení nájemní ceny nebo jejích částí.

Domácí zvířata

Pes je povolen, přesto Vás prosíme o sdělení, pokud budete cestovat se psem. 

Změny služeb a cen

Údaje obsažené na webu jsou pro nás závazné. Opravy omylů a hrubých chyb ve výpočtu zůstávají v každém případě vyhrazeny. Odchylky jednotlivých služeb, které námi nebyly způsobeny úmyslně, jsou povoleny, pokud jsou odchylky nepatrné a pro zákazníka únosné. Nemůže - li být rezervovaný apartmán z nepředvídatelných okolností dán k dispozici (například živelná havárie), budeme se snažit nabídnout vhodný náhradní apartmán, pokud to nebude možné, vrátíme klientovi částku za ubytování. 

Předávání podkladů

Jakým způsobem dostanete podklady potřebné k ubytování? Podklady k ubytování a důležité informace a pokyny k příjezdu obdržíte spolu s potvrzením rezervace. 

Práva z vadného plnění
Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Práva z vadného plnění můžete uplatnit u nás, poskytneme vám veškerou pomoc při řešení reklamace v součinnosti s poskytovatelem (majitelem apartmánů). 
Snížení ceny příp. náhradu škody můžete požadovat pouze tehdy, pokud jste závadu prokazatelně ihned oznámili nám nebo příslušnému provozovateli, a pokud jste požádali o pomoc a služby nebyly poskytnuty.
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a naší společností či poskytovatelem spor týkající se zprostředkování nebo poskytování ubytování, který se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u naší společnosti poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Co byste ještě měli vědět?

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to e-mailem. Z naší strany vám budeme doručovat informace na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

GDPR - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako zprostředkovatel ubytování zpracováváme osobní údaje klientů, našich hostů. Nové evropské nařízení GDPR se týká i nakládání s těmito údaji. Jednou z hlavních priorit je ochrana a zabezpečení těchto údajů.

Zpracování stanovené zvláštním zákonem

Naší povinností je zpracovávat osobní v údaje, které předáváme poskytovateli ubytování z důvodů přihlášení hostů k turistickému poplatku. Ke shromažďování těchto údajů (jména, data narození, bydliště) nemusíme mít souhlas klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Zpracování údajů se souhlasem hostů 

V případě shromažďování osobních údajů nad rozsah stanovený zvláštním zákonem nebo k jiným účelům, je potřeba získat od hostů výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a vedením údajů.
Údaje o našich o hostech evidujeme ve vlastním rezervačním systému RESERVATIO
2017 Reservatio, Developed by BLACKBLADE CREATIONS, Jan Indra, BLACKBLADE CREATIONS, www.blackblade.cz, Mobil: +420 777 199 671
Vstup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem.
Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům. 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ÚDAJŮ

Zákazník dává zprostředkovateli ubytování (Mgr. Gabriela Dědková a Ing. Zdeněk Dědek) ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů - pracujeme s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, údaje o zaměstnavateli - ne vždy požadujeme od hostů všechny tyto informace. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb a evidenci hostů k turistickým poplatkům, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů. Údaje nesdělujeme třetím osobám, kromě případů daných zákonem nebo v případě, že bychom měli vůči klientovi pohledávku, kterou bychom museli vymáhat například prostřednictvím inkasní nebo faktoringové společnosti. Osobní údaje shromažďujeme na základě přímé telefonické či emailové komunikace nebo s využitím internetového formuláře.

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů, nás prosím neváhejte kontaktovat.

Vůči klientům máme informační povinnost o prováděném zpracování. Pokud host požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zprostředkovatel tedy zašle informace o tom, jaká data o hostech uchovává, o tom, kde jsou údaje uloženy, jakým způsobem zpracovány a jak jsou chráněny.

Host, který zjistí nebo se domnívá, že zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost o vysvětlení či požadovat, aby ubytovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li zprostředkovatel žádosti, má host právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva hosta zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.